PROJEKTOVÝ MANAŽMENT
V 10 KROKOCH

Akvizičný proces začíname vyhľadaním vhodnej akvizície. Pokračujeme koordinačnými službami due diligence, ktoré zahŕňajú právne služby (preverenie titulu nadobudnutia, súdnych sporov a pod.), technické služby (preverenie projektovej dokumentácie, prípadne technického stavu budovy) a ekonomické služby (najmä preverenie účtovníctva kupovanej spoločnosti). Nasleduje príprava zmluvnej dokumentácie, notárska úschova, prípadne banková vinkulácia. Akvizičný proces ukončíme prepisom.

V rámci vypracovania investičného zámeru zorganizujeme výberové konanie na architektov, resp. architektonické štúdio. Necháme vypracovať štúdiu aj s pripomienkovaním a podáme ju príslušným samosprávnym orgánom (mestu, mestským častiam alebo obciam). Následne získame súhlasné stanovisko.

Vypracujeme kompletnú dokumentáciu pre územné rozhodnutie v textovej aj grafickej podobe, pričom zohľadníme pripomienky a usmernenia architekta. Následne vyberieme a zazmluvníme inžinieristu, od ktorého získame aj potrebné vyjadrenia. Ďalším krokom je podanie dokumentácie pre územné rozhodnutie a vysporiadanie sa s prípadnými pripomienkami. Nakoniec získame právoplatné územné rozhodnutie.

Vyberieme a zazmluvníme inžinieristu, ak už nebol vybraný v predošlom kroku pri územnom rozhodnutí. Vypracujeme kompletnú dokumentáciu pre stavebné povolenie v textovej aj grafickej podobe, pričom zohľadníme pripomienky a usmernenia architekta. Prostredníctvom inžinieristu získame potrebné vyjadrenia. Následne podáme návrh a získame právoplatné stavebné povolenie.

V ďalšom kroku zorganizujeme tender na generálneho dodávateľa. Pripravíme tendrovú dokumentáciu resp. realizačný projekt a oslovíme potenciálnych dodávateľov. S vybraným generálnym dodávateľom uzavrieme podrobnú zmluvu. Komplexné služby stavebného manažmentu zveríme do rúk našej partnerskej spoločnosti IKM Staving. O jej postupoch sa viac dozviete tu.

Postaráme sa tiež o bankové financovanie projektu. Pripravíme podklady (rozpočet, cenník, samotný projekt, znalecký posudok a pod.), zozbierame ponuky a zazmluvníme financujúcu banku. Po splnení podmienok čerpáme úvery, pričom podávame reporty financujúcej banke. Poskytnutý úver postupne splatíme.

Kontrolu zabezpečujeme formou pravidelnej účasti na kontrolných dňoch.

Zabezpečujeme tiež podporné činnosti pri všetkých uvedených krokoch. Ide najmä o vecné bremená vstupu, zápis rozostavenej stavby, pripojenie na elektromery, komunikáciu so všetkými zapojenými subjektmi (generálny dodávateľ, vodárenská spoločnosť, elektrárne, plynárne, správca telekomunikačných sietí, marketéri, predajcovia, architekti, inžinierista a ďalší), právnu agendu a iné podporné činnosti.

Pripravíme podklady pre kolaudáciu, ako aj žiadosť o kolaudáciu. Po získaní právoplatnej kolaudácie podáme zápis na kataster a získame potrebné súpisné a orientačné čísla pre projekt.

Zostavíme rozpočet aj s výpočtom ziskovosti. Položky rozpočtu a stanovené sumy rozdelíme na skupiny – stavba, architekti, manažment, predaj, marketing a pod. Zabezpečíme koordináciu predaja, napríklad aj prostredníctvom stanovenia tempa predaja a aktualizovaných cenníkov. Postaráme sa tiež o evidenciu faktúr a ich triedenie podľa skupín. Dodržiavanie rozpočtu pravidelne a prísne kontrolujeme. Na záver vypracujeme komplexné vyhodnotenie vami zvereného projektu.